Likwidacja sączeń wody, zawilgocenia przegród budowlanych w podpiwniczeniu budynku

Ogłoszenie >

Zał nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia > pobierz

Specyfikacja Warunków zamówienia >

Zał. nr 3 – Wzór umowy > pobierz

Załącznik nr 12 – Dokumentacja projektowa > pobierz

Zał. nr 13 – SSTWIOR – izolacje > pobierz

Zał. nr 14 – SSTWIOR – drenaż > pobierz

Zał. nr 15 – SSTWIOR – kanalizacja deszczowa > pobierz

Zał. nr 16 – Przedmiar – izolacje > pobierz

Zał. nr 17 – Przedmiar – drenaż > pobierz

Zał. nr 18 – Przedmiar – kanalizacja deszczowa > pobierz

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 > pobierz

Zamawiający informuję że,  w związku z zapytaniem dotyczącym, którą kwotę należy zastosować do wartości zamówień wykonanych robót załącznik nr 4 „WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH” powinno być 500 tys. zł. zgodnie z  SWZ pkt., kwota ta jest podana w VI WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE ppkt. 1.3.

Kwota jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na wykonanie zamówienia > pobierz

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT > pobierz

Unieważnienie przetargu > pobierz